sakht 05 Banner-Sketch decor banner ax neshast  
برگزارکنندگان جشنواره
Edare شهرداری منطقه 17 سازمان نوسازی دبیرخانه مشترک دفاتر خدمات نوسازی  

 

به باور متخصصین، یکی از موانع تحقق چهره مطلوب شهر تهران تاکنون، نه فقدان قانون بلکه نبود ضمانت اجرایی و سازو کارهای لازم برای اجرای ضوابط موجود است. بر این اساس برگزارکنندگان این جشنواره طی دو نشست تخصصی با کارشناسان شهرداری منطقه و سازمان نوسازی (کارشناسان دفاتر خدمات نوسازی محلات) ضمن معرفی تجارب موفق جهانی و  ارائه راهکارهای پیشنهادی، برای تدوین ضوابط آتی از تجارب و پیشنهادات کارشناسان آشنا به منطقه نیز در قالب پرسشنامه استفاده خواهد کرد.زمان و مکان این جلسات متعاقباً  در وبگاه و در سطح منطقه اعلام خواهد شد.

گزارش نشست اول(1392/10/17)