کارفرما : شرکت شکوفه عمران گیلان

محل پروژه : 5 کیلومتری رشت

مساحت پروژه : 15 هکتار

کاربری پروژه : مسکونی، تجاری، خدماتی

سال پروژه : 1391