کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
محل پروژه : عباس آباد بهشهر
مساحت پروژه : 33،000 مترمربع
سال پروژه : 1384