کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

محل پروژه : استان گلستان

مساحت پروژه : 5400 هکتار

سال پروژه : 1385