کارفرما : سازمان زیبا سازی شهر تهران

محل پروژه : تهران (میدان انقلاب)

مساحت پروژه : 21،000 مترمربع

سال پروژه : 1390 – 1391