کارفرما : شهرداری منطقه 7 تهران

محل پروژه : زندان قصر

مساحت پروژه : 114 هزار مترمربع

سال پروژه :  1385

طراحی :

اجرا :